Analizy efektywności wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii

Rozpoczęcie przedsięwzięcia poprzedzić warto ogólną analizą uwzględniającą wykorzystanie danej technologii do planowanej inwestycji. Analizę stanowi studium wykonalności obejmujące opracowanie wstępnej koncepcji technologicznej, ekonomicznej z oszacowaniem rentowności, określeniem popytu. W efekcie uzyskuje się odpowiedź na pytanie, czy warto angażować się w przedsięwzięcie oraz ukierunkowuje dalsze etapy realizacji.

Opracowania obejmują m.in.:

  • informacje o lokalizacji i przydatności pod budowę instalacji 
  • wybór technologii
  • propozycje różnych wariantów przedsięwzięci
  • szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne z projekcjami finansowymi
  • analizy ryzyka
  • założenia/wskazówki co do ścieżki formalno-prawnej