Założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe

Zgodnie z Art. 18 oraz Art. 19 ustawy Prawo Energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie wraz z organizacją zaopatrzenia obszaru gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Wykonanie projektu założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat, aktualizuje co najmniej raz na 3 lata oraz jest obowiązkiem każdej gminy.

Sporządzony przez naszą firmę projekt założeń zawiera (spełniając wymogi ustawy):

 1. Opis celów strategicznych wynikających z obowiązującego prawa w unii europejskiej, prawa krajowego, regionalnego i miejscowego w połączeniu z przyjmowaną polityką energetyczną Gminy
 2. Ocenę istniejącego stanu gospodarki energią na terenie Miasta i Gminy
 3. Podsumowanie aktualnego stanu gospodarki energią w Gminie
 4. Ocenę wpływu aktualnego stanu gospodarki energią w Gminie na inne obszary i dziedziny życia w Gminie
 5. Opis przewidywanych trendów zmian w gospodarce energią na terenie Gminy z uwzględnieniem długofalowej polityki lokalnej, regionalnej (powiat, województwo) i krajowej
 6. Rozszerzoną analizę cen nośników energii elektrycznej. Dynamikę zmian. Perspektywy
 7. Opis wybranych modeli zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy
 8. Model energetyczny Gminy
 9. Odnawialne źródła energii
 10.  Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
 11. Wybór docelowego wariantu realizacji polityki Gminy w zakresie gospodarki energią
 12. Ocenę wpływu wybranego wariantu gospodarki energią na inne obszary i dziedziny życia w gminie
 13. Sposób wdrożenia wybranego modelu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 14. Wypełnienie obowiązku wynikającego z zapisów ustawy prawo energetyczne i ustawy o samorządzie gminnym

Dodatkowo, w przypadku podpisania umowy na opracowanie Założeń do Planów zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe oferujemy Państwu wykonanie audytów energetycznych jednostek samorządowych w preferencyjnych cenach. Szczegółowy koszt audytów przedstawimy Państwu po dokonaniu wizji lokalnej budynków.

Oferujemy Państwu także wykonanie analizy aktualnie zawartych umów z dostawcami energii elektrycznej w celu dokonania zmian powodujących ograniczenie kosztów (zmiana taryfy, dostawcy lub mocy zamówionej). Proponujemy, aby wynagrodzeniem, za taką analizę były 3 miesięczne oszczędności wynikające z przedstawionej analizy.