Programy termomodernizacyjne

    Szeroko pojmowana termomodernizacja to szereg prac, mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło lub energie elektryczną, lecz w dzisiejszych czasach racjonalizowanie kosztów wymaga nowoczesnych rozwiązań, które obok ograniczania zużycia umożliwiają odbiorcy aktywne planowanie i zarządzanie energią. 

    Obecnie termomodernizacja jest jednym z elementów kompleksowych programów optymalizacji energetycznej. Ideą takich programów jest rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści wynikających z planowanych prac modernizacyjnych, których realizacja poparta jest szeregiem dogłębnych analiz, określających zakres modernizacji oraz parametry techniczne i ekonomiczne. Przy czym zakres modernizacji nie ogranicza się jedynie do poprawy standardu energetycznego samych budynków. Bardzo ważnym aspektem jest również sposób wytwarzania, przesyłania i regulacji  energii cieplnej do wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u..

     W ramach naszej działalności chcielibyśmy zaproponować Państwu usługi w zakresie przygotowania i realizacji kompleksowych programów termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Oferta obejmuje:

Analizy:

 • Analiza stanu technicznego budynku.
 • Analiza efektywności wykorzystania energii cieplnej.

Koncepcje:

 • Opracowanie koncepcji określającej zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne planowanej modernizacji.
 • Montaż finansowy:
 • Określenie kosztów planowanej modernizacji.
 • Określenie źródeł finansowania (ESCO, kredyt bankowy, środki własne, dotacje itp.).

Dokumentacja techniczna:

 • Sporządzenie Audytów Energetycznych. 
 • Sporządzenie Projektów Technicznych.

Realizacja prac remontowo-termomodernizacyjnych:

 • Ocieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
 • Modernizacja systemów wentylacyjnych.
 • Modernizacja źródeł ciepła.
 • Modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody.
 • Likwidacja podgrzewaczy gazowych „junkers” i wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody.
 • Montaż instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej, produkcji energii elektrycznej lub systemów hybrydowych.
 • Wdrożenie Systemu Nadzoru  i Sterowania Źródłami i Odbiorami Energii SyNiS.

Zarządzanie gospodarką energetyczną:

 • Aktywny nadzór nad parametrami systemu energetycznego.
 • Kontrola zużycia nośników energii.
 • Weryfikacja jakości dostarczanych mediów przez dostawców.
 • Obsługa serwisowa.
 • Ciągła poprawa i optymalizacja zużycia energii i kosztów finansowych.

 Finansowanie

     W ciągu ostatnich lat funkcjonowały w Polsce różne formy wsparcia działań energooszczędnych. Państwo poprzez dotacje, premie, dopłaty itp., próbowało zachęcić właścicieli budynków do realizacji przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie strat energii cieplnej. I choć celem optymalizacji energetycznej nie jest otrzymanie premii czy dotacji lecz uzyskane w wyniku jej przeprowadzenia oszczędności, z których użytkownicy obiektu będą korzystali przez wiele lat, to niewątpliwie warto z nich korzystać.  Oferta nasza umożliwia, oprócz tradycyjnych form finansowania opartych na własnych środkach pieniężnych i kredycie konsumenckim, umożliwia skorzystania z alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania. Do najważniejszych należą:

 • Niskooprocentowany kredyt termomodernizacyjny i remontowy z premią termomodernizacyjną w wysokości do 20 % z Banku Gospodarstwa Krajowego umożliwiający sfinansowanie docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki, modernizację systemów ogrzewania i ciepłej wody,
 • Niskooprocentowany kredyt ( 1 % ) z dotacją w wysokości od 20 do 40 % w ramach Programu PROSUMENT umożliwiający sfinansowanie modernizacji i budowy źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz instalacji ogrzewania i ciepłej wody,
 • Finansowanie w trybie ESCO polegające na sfinansowaniu przez naszą firmę niezbędnych inwestycji i modernizacji oraz spłacaniu poniesionych przez nas nakładów z wygenerowanych oszczędności.